Dự án Dầm phân tải cho cẩu 600 tấn

  • Địa điểm

    Quảng Trị

  • Quy mô

    75 Tấn kết cấu thép

  • Thời gian

    T6-2021

Dự án khác

Thiết kế web