Dự án bộ gá cánh quạt điện gió

  • Địa điểm

    Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

  • Quy mô

    280 Tấn Kết cấu thép ( 7 bộ gá)

  • Thời gian

    T6-2021

Dự án khác

Thiết kế web