Tin cổ đông

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 10/06/2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
3 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 24/04/2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
4 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 12/04/2019 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
5 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 23/03/2019 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
6 Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018 Báo cáo tài chính năm 2018
7 Thông báo chi trả cổ tức 03/10/2018 Thông báo chi trả cổ tức
8 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018 03/10/2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
9 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng 03/10/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng
10 Báo cáo tài chính năm 2017 31/12/2017 Báo cáo tài chính năm 2017
11 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017 03/10/2017 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017
12 Thông báo đề cử HĐQT năm 2017 - 2021 03/09/2017 Thông báo đề cử HĐQT năm  2017 - 2021
13 Báo cáo tài chính năm 2016 31/12/2016 Báo cáo tài chính năm 2016
14 Báo cáo thường niên năm 2016 03/10/2016 Báo cáo thường niên năm 2016
15 Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016 03/09/2016  Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016
16 Nghị quyết HĐQT năm 2016 03/08/2016 Nghị quyết HĐQT năm 2016
17 Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016 03/07/2016  Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016
18 Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016 03/06/2016 Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016
19 Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng 03/05/2016 Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng
20 Báo cáo tài chính năm 2015 31/12/2015 Báo cáo tài chính năm 2015
Thiết kế web