Tin cổ đông

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Báo cáo tài chính năm 2019 21/07/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 27/04/2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2020
3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 27/04/2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
4 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 27/04/2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
5 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020
6 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 10/06/2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
7 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 24/04/2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
8 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 12/04/2019 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
9 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 23/03/2019 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
10 Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018 Báo cáo tài chính năm 2018
11 Thông báo chi trả cổ tức 03/10/2018 Thông báo chi trả cổ tức
12 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018 03/10/2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
13 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng 03/10/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng
14 Báo cáo tài chính năm 2017 31/12/2017 Báo cáo tài chính năm 2017
15 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017 03/10/2017 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017
16 Thông báo đề cử HĐQT năm 2017 - 2021 03/09/2017 Thông báo đề cử HĐQT năm  2017 - 2021
17 Báo cáo tài chính năm 2016 31/12/2016 Báo cáo tài chính năm 2016
18 Báo cáo thường niên năm 2016 03/10/2016 Báo cáo thường niên năm 2016
19 Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016 03/09/2016  Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016
20 Nghị quyết HĐQT năm 2016 03/08/2016 Nghị quyết HĐQT năm 2016
Thiết kế web