Tin cổ đông

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018 Báo cáo tài chính năm 2018
2 Thông báo chi trả cổ tức 03/10/2018 Thông báo chi trả cổ tức
3 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018 03/10/2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
4 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng 03/10/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng
5 Báo cáo tài chính năm 2017 31/12/2017 Báo cáo tài chính năm 2017
6 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017 03/10/2017 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017
7 Thông báo đề cử HĐQT năm 2017 - 2021 03/09/2017 Thông báo đề cử HĐQT năm  2017 - 2021
8 Báo cáo tài chính năm 2016 31/12/2016 Báo cáo tài chính năm 2016
9 Báo cáo thường niên năm 2016 03/10/2016 Báo cáo thường niên năm 2016
10 Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016 03/09/2016  Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016
11 Nghị quyết HĐQT năm 2016 03/08/2016 Nghị quyết HĐQT năm 2016
12 Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016 03/07/2016  Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016
13 Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016 03/06/2016 Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016
14 Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng 03/05/2016 Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng
15 Báo cáo tài chính năm 2015 31/12/2015 Báo cáo tài chính năm 2015
16 Báo cáo thường niên năm 2015 03/10/2015 Báo cáo thường niên năm 2015
17 Báo cáo tài chính năm 2014 31/12/2014 Báo cáo tài chính năm 2014
18 Báo cáo tài chính năm 2013 31/12/2013 Báo cáo tài chính năm 2013
    Thiết kế web