Cổ đông cần biết

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Thông báo chi trả cổ tức 03/10/2018 Thông báo chi trả cổ tức
2 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018 03/10/2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
3 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017 03/10/2017 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017
4 Thông báo đề cử HĐQT năm 2017 - 2021 03/09/2017 Thông báo đề cử HĐQT năm  2017 - 2021
5 Báo cáo thường niên năm 2016 03/10/2016 Báo cáo thường niên năm 2016
6 Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016 03/09/2016  Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016
7 Nghị quyết HĐQT năm 2016 03/08/2016 Nghị quyết HĐQT năm 2016
8 Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016 03/07/2016  Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016
9 Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016 03/06/2016 Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016
10 Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng 03/05/2016 Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng
11 Báo cáo thường niên năm 2015 03/10/2015 Báo cáo thường niên năm 2015
    Thiết kế web