Tin cổ đông

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 13/04/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
2 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2021 29/03/2021 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2021
3 Báo cáo tài chính năm 2019 21/07/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
4 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 27/04/2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2020
5 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 27/04/2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
6 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 27/04/2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
7 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020
8 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 10/06/2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
9 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 24/04/2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
10 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 12/04/2019 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
11 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 23/03/2019 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
12 Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018 Báo cáo tài chính năm 2018
13 Thông báo chi trả cổ tức 03/10/2018 Thông báo chi trả cổ tức
14 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018 03/10/2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
15 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng 03/10/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng
16 Báo cáo tài chính năm 2017 31/12/2017 Báo cáo tài chính năm 2017
17 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017 03/10/2017 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017
18 Thông báo đề cử HĐQT năm 2017 - 2021 03/09/2017 Thông báo đề cử HĐQT năm  2017 - 2021
19 Báo cáo tài chính năm 2016 31/12/2016 Báo cáo tài chính năm 2016
20 Báo cáo thường niên năm 2016 03/10/2016 Báo cáo thường niên năm 2016
Thiết kế web