Tin cổ đông

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ NĂM 2022 21/04/2022 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ NĂM 2022
2 THƯ XÁC NHẬN DỰ HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2022 15/04/2022 THƯ XÁC NHẬN DỰ HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2022
3 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15/04/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2022 28/03/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2022
5 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 13/04/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
6 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2021 29/03/2021 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2021
7 Báo cáo tài chính năm 2019 21/07/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
8 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 27/04/2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2020
9 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 27/04/2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
10 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 27/04/2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
11 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2020
12 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 10/06/2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
13 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 24/04/2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
14 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 12/04/2019 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
15 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 23/03/2019 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
16 Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018 Báo cáo tài chính năm 2018
17 Thông báo chi trả cổ tức 03/10/2018 Thông báo chi trả cổ tức
18 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018 03/10/2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
19 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng 03/10/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty CP kết cấu thép xây dựng
20 Báo cáo tài chính năm 2017 31/12/2017 Báo cáo tài chính năm 2017
Thiết kế web