Dự án nhà xưởng MASCOT - Lào
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY MASCOT - LÀO
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Vita park - Lào
  • Quy mô: 500 TONS
  • Thời gian: T2-2021
Khách sạn Crown Plaza - Viêng Chăn
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH ĐTPT Viêng Chăn (BIM GROUP)
  • Địa điểm: Viêng Chăn - Lào
  • Quy mô: 95,5 tấn KCT
  • Thời gian: 2015
  • Giá trị HĐ: 3.000.000.000 VND
Thiết kế web