Năng lực tài chính


Với phương châm phát triển bền vững. Chúng tôi chủ động tự chủ về nguồn vốn sản xuất.
Thông tin tổng hợp kết quả tài chính 3 năm gần đây cho thấy sự tăng trưởng và năng lực tài chính lành mạnh của chúng tôi.

TÀI SẢN

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

 Tổng cộng tài sản

177.667.930.729

192.157.968.377

185,735,368,003

 Tài sản ngắn hạn

156.730.180.332

154.539.191.227

149,954,814,261

 Nợ ngắn hạn

133.246.806.829

117.097.293.529

117.097.293.529

 Tổng số nợ phải trả

133.246.806.829

117.097.293.529

112,824,052,328

 Nguồn vốn chủ sở hữu

44.421.123.900

75.060.674.848

72,911,315,675

 Nguồn vốn kinh doanh

20.000.000.000

45.000.000.000

45.000.000.000

 Lợi nhuận trước thuế

11.689.729.077

15.021.240.005

15.021.240.005

 Lợi nhuận sau thuế

9.420.840.732

12.146.271.814

11,258,028,879

 Tổng doanh thu

193.657.117.974

300.955.280.440

289,022,799,946

Thiết kế web